پرده سینما (screen)

پرده کل نمایش فیلم که فیلم بر آن تابانده می شود. این پرده ممکن است سطحی مات (غیرشفاف) باشد. پرده های رایج سینماهای امروز الیاف نقره ای دارد و سوراخ سوراخ است تا اولاً نور را باز نتاباند و ثانیاً صدای بلندگوها از پشت پرده رد شود.