فیلم تصادفی

1383
عمل پیوند قلب در ایران
35
دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   
دکتر مهدی چرخنده
جمشید مجددی
ایران
1,303