فیلم تصادفی

1383
رصد گذر زهره از رصد خانه ی دانشگاه تبریز
35
دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   
مستند   
حمید سلیمانی نیا
حمید+سلیمانی+نیا
ایران
2,195