فیلم تصادفی

1388
عدم درک جوانان از سوی بزرگ تر ها
40
دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
داستانی   تربیتی   
انجمن سینمای جوانان ایران
احمد بهرامی
ایران
16,335