فیلم تصادفی

1387
فراگیری بافت پارچه ی سنتی
38
دانش آموزان ابتدایی   کارشناسان   دانش آموزان راهنمایی   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   داستانی   
هنرستان باقر العلوم – آموزش و پرورش بند پی غربی – استان مازندران
بهناز اکبری
ایران
2,772