فیلم تصادفی

1384
ایثار
36
دانش آموزان راهنمایی   عموم   
داستانی   تربیتی   
اکبر باصری
گروه فیلم سازی خیال
ایران
2,755