فیلم تصادفی

1387
سخت کوشی و توکل به خدا
39
کارشناسان   دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   
مستند   
اشرف السادات مهرقربانی – شهریار پورسیدیان
ایران
3,258