اصطلاحاتی از فیلم برداری

نام اصلی

نام رایج

توضیح

Visor

ویزور

چشمی دوربین فیلم برداری

Shot

کادر (نما(

نمایی که از داخل ویزور دیده میشود.

Close Up

کلوز آپ

نمایی که روی صورت شخصمتمرکز باشه. از نمای بسته ترین (نزدیک ترین) نما تا نیم تنه.

Medium Shot

مدیوم شات

نمایی که روی هیکل شخص متمرکز باشه. ازنیم تنه تا تمام قد.

Long Shot

لانگ

نمایی که تمام قامت شخص، توی اون پیداباشه.

Tail Light

تیل شات

نمای از پشتسر

Zoom(Zoom in)

زوم

بزرگ نمایی تصویر با کمک لنزدوربین

Zoom Back (Zoom Out)

زوم بک

برعکس حالت زوم

Pan

پن

چرخش افقی (چپ و راست( دوربین روی یه مرکز دَوَران مثل سه پایه یا روی دست.

Switch Pan

سویچ پن

حرکت سریع پنPanکه تصاویر نامفهوم بشه. موقع تدوین، از این حرکت واسهمرتبط کردن دو تا استفاده می شه.

Tilt

تیلت

چرخش عمودی (بالا وپایین) دوربین روی یه مرکز دوران مثل سه پایه یا روی دست.

Traveling

تراولینگ

حرکت جابجایی دوربین باوسایلی مثل سه پایه چرخ دار و یا ریل و یا ماشین و مثلاینا.