مخاطبان متوسطه

آب ، خاک ، آتش تات ، میراث هزاره ها
آرتمیا تات او تارد
آرزوی من
تخته اسکیت دزدان دریایی
آشنایی با روش های فعال در آموزش جغرافیا
تعلیم و تربیت اسلامی سال اول متوسطه
آنتون ، پسری که کسی او را نمی بیند تنهایی در کابین جرثقیل ها
آژیر قرمز تیغ و آسیاب
ابر صورتی
تین هم دل دارد
اتاق صعود جعبه ی موسیقی
ارس حیوانات نگهبان جانوران و پیش بینی زمین لرزه
اروپا،عصر یخ حیوانات نگهبان آلودگی هوا و هشدار جانوران
ارگو خانواده سالم
استشهادی برای خدا
خاک سرد
امید
خدای همه یکی است . . .
اندیشه ی استقلال خزان سبز
انقراض نسل زنبور عسل در خانه ی ما
اولین پرواز در سایه
اینجا جاده ها پایان ندارد
دستور زبان و آیین نگارش
بازمانده ها(هبوط) دفاع پنهان
برفک دین و زندگی سال اول متوسطه (روش تدریس)
بستنی رقص در آتش