مخاطبان متوسطه

رنگ شب . . . مدرسه در دست بچه ها
رنگین کمون معلم کمکی ( جایگزین )
رنگینه مم مم شو
روان شناسی رشد
مهارت های عملی تدریس
روان شناسی یادگیری
مگر اینکه ما
روزی در بازار میترا
سرای سنگی نقاب
سرزمین سرد نور مقدس
سومین در نیهال
سینمای ایران ( سفر در امتداد سرزمین کهن ) هشدار ! ( آلودگی آب )
سینه سرخ هشدار های یادگیری
شکیبا (شدونا) پایان خوش من
شیمی ( 2 )
پرش شیر
ضرورت نوشتن
پروانه ی سفید درختان
علامت سوال پیوند
فیزیک 1
چاه
فیزیک 2
چه کسی عاشق تر است؟
فیزیک 3
کرچال
قطعه ی زمستانی گذر زهره
مدرسه ای به وسعت دریا
گنبد مینا