مهارت تدریس

راهنمای تدریس هدیه های آسمان

زمان كل فيلم: 
254دقیقه
سال تولید: 
1382
تهيه كننده: 
مهرداد گرامی – محمد خلیل زاده

مهارت های تدریس

زمان كل فيلم: 
375.4دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو

مهارت های عملی تدریس

زمان كل فيلم: 
435دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو
Syndicate content