فیزیک

فیزیک 1

زمان كل فيلم: 
542دقیقه
سال تولید: 
1383
تهيه كننده: 
ناهید فرشته حکمت – فرشاد فرشته حکمت

فیزیک 2

زمان كل فيلم: 
240دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
فرشاد فرشته حکمت – ناهید فرشته حکمت

فیزیک 3

زمان كل فيلم: 
405دقیقه
سال تولید: 
1380
تهيه كننده: 
ناهید فرشته حکمت – فرشاد فرشته حکمت
Syndicate content