روانشناسی

روان شناسی یادگیری

زمان كل فيلم: 
216.4دقیقه
سال تولید: 
1380
سرعنوان موضوعی: 
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو

روان شناسی رشد

زمان كل فيلم: 
215.45دقیقه
سال تولید: 
1380
سرعنوان موضوعی: 
تهيه كننده: 
بهروز حسن بگلو
Syndicate content