فیلم تصادفی

1388
کودکان استثنایی
39
دانش آموزان استثنایی   مربیان   
مستند   
سید محسن طباطبایی
غلامحسین شاه قلی
ایران
5,276