قسمت پنجم:ویژگی های فرد خلاق ( 1 )

زمان: 
24.3دقیقه
كارشناسان: 
میترا فتح اله پور - لیلی محمد حسین