آشنایی با سنگ های رسوبی

زمان: 
42.35دقیقه
كارشناسان: 
منوچهر فضلی خانی – سیمین دخت روحی عزت السادات حسینی – آمنه سلطانی