شات / برداشت ( Shot )

از لحظه ای که دگمه ضبط دوربین شروع می شود تا وقتی که قطع می شود را یک شات می گویند. هر نما (پلان) ممکن است چند بار برداشت شود. شات واژه ای آمریکایی و پلان فرانسوی و نما ایرانی است. شات کوچکترین واحد ساختمان فیلم است.