چکیده‌ نویسی Abstracting

چکیده خلاصه ی کوتاهی از یک کتاب، جزوه، مقاله، عکس، فیلم، نوارکاست، ... همراه با نکات اصلی آن است. چکیده‌ نکات عمده ی متن اصلی را چنان ارائه می‌ کند که خواننده را در تصمیم‌ گیری برای مراجعه یا عدم مراجعه به اصل منبع قادر سازد .