فرشاد احمدی دستگردی

متولد 1354

دانش آموخته رشته کارگردانی سینما.

کارگردان مستندهایی چون اصفهان شهری که ساختیم؛ قوس قزح زنده رود.وی کارگردان،تصویر بردار و تدوی نگر اجراهای صحنه ای فیلمهای باد سرخ؛ اترارنامه ؛ شاعره آتش؛ برادری برابری بوده.

کارگردان فیلم:اسماعیل که آمد