بداهه پردازی(Improvise )

کاری که بدون تمرین یا بدون اینکه در فیلم نامه قید شده باشد عمدتا از سوی بازیگران انجام می شود. گاه ، برخی از فیلم سازان از بازیگر یا بازیگران شان می خواهند اگر گفته یا حرکتی به ذهن شان می رسد که جلوه بیشتری به اثر می بخشد ، آن را ادا کنند.