برداشت سه گانه ( Triple Take)

فیلم برداری از ماجرایی در سه مرتبه مختلف ، به ترتیب از نمای دور ،نمای متوسط ونمای نزدیک. حرکت باید عینا تکرار شود تا امکان برش تطبیقی فراهم شود. این روش دست تدوینگر را باز می گذارد تا فیلم ها را مطابق سلیقه و توصیه به هم پیوند بزند.