تصویر با حاشیه محو ( Vignette )

تصویری که در مرکز کاملا کانونی و واضح و در حاشیه ها محو است. چنین تصویری مشابه عکس های قدیمی است. از اینگونه تصاویر برای تاکید کردن بر مرکز تصویر و یا برای خلق جلوه عکس های قدیمی استفاده می شود. این روش نخستین بار توسط دیویدوارک گریفیث مورد استفاده قرار گرفت.
برای خلق این تصاویر در ساده ترین روش ، حاشیه عدسی دوربین را به وازلین آغشته می کنند.