جامپ کات ، برش پرشی ( Jump Cut )

برشی بین دو نما ، که غیر منتظره و پرشی به نظر آید و به خاطر این پرش آشکار در زمان یا مکان ، توجه را به خود جلب کند. این برش به دلیل ضعف در فیلم برداری یا تدوین هم ممکن است پدید آید اما معمولا از این نوع برش برای نیت خاصی استفاده می شود. این برش به شیوه های زیر انجام می شود:
1-حذف مرحله میانی در یک حرکت پیوسته ، تا به نظر آید جهشی صورت گرفته.
2-انتقال ناگهانی از حرکتی به حرکت دیگر.
3-قطع از زمانی به زمان دیگر یا از جایی به جای دیگر با یک زاویه و عدسی دوربین.
4-تغییر زاویه دوربین یا موضع شخصیت یا شیءی ، در دو نمای پیوسته از همان شخصیت یا شیء.
5-برش از یک نمای دور یا متوسط به نمایی نزدیک از همان صحنه.
اگر خلق جلوه ناگهانی بودن ، گسستگی یا به اوج رساندن در دستور کار نباشد استفاده از جامپ کات به معنای ضعف است