جلوه های صوتی ( Sound Effects )

تمام صداهای فیلم به جز گفت و گو ، گفتار روی فیلم و موسیقی راجلوه های صوتی گویند. این صدا ها معمولا بعد از فیلم برداری به لبه صدای نهایی اضافه می شود. با جلوه های صوتی می توان ، صداهایی شبیه محیط واقعی خلق کرد. معمو لا بخش صدای استودیوها ، آرشیوی دارند که دارای صداهای مختلف از جمله شلیک گلوله ، انفجار بمب ، صدای باد و باران و طوفان و .. . است و در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر صداهای آرشیوی برخی از فیلم سازان صداها را در سر صحنه ضبط می کنند. امروزه استفاده ازسیستم های کامپیوتری برای خلق و تلفیق صدابا تصویر بسیار مرسوم است.