دایره ی چرخان خطوط موازی و متقارن

زمان: 
21.2دقیقه
كارشناسان: 
فریده صراف
توضيحات: 
کد : 3253/5