جلوه های مکانیکی (Mechanical Effects )

جلوه های ویژه ای که به طور مستقیم جلوی دوربین انجام می شود و نه در لابراتوار و یا با تکنیک های کامپیوتری و اپتیکی ، برای مثال:
1-ایجاد آتش و انفجار.
2-خلق پدیده های طبیعی مثل باران ، طوفان و ...
3-استفاده از ماکت هایی در اندازه طبیعی مانند میمون ، کوسه و ...