چراغ فرمان ( Cue Light )

چراغ کوچکی بیرون از دید دوربین ، که وقتی روشن می شود ، به منزله آن است که بازیگر باید جملات مورد نظر را بگوید یا کاری را که باید انجام دهد. این چراغ برای کسانی که گفتار روی فیلم را ضبط می کنند هم مفید است.