حرکت ( Action )

این واژه چند معنی دارد:
1-دستور شروع بازی که از سوی کارگردان و پس از آگاهی از آمادگی فیلم بردار و صدابردار صادر می شود تا بازیگران بازی خود را آغاز کنند.
2-کنش ها و رفتارهای بازیگران در طول صحنه و در واقع  آنچه شخصیت ها در طول صحنه انجام می دهند.
3-ماجرایی کلی ، که در هر صحنه یا سکانس رخ می دهد.