خط فرضی ( Imaginary Line )

خطی فرضی که بیند و یا چند بازیگر ترسیم می شود و دوربین باید در یک سوی این خط قرار گیرد تا به این ترتیب چند نما که از چند فاصله یا زاویه مختلف به هم پیوند می خورند ، در دید بیننده اخلال و ناهمگونی به نظر نیاید.
همچنین ببینید : عوامل پنج گانه کارگردانی.