اولین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده ( 1342)‌

کشورهای شرکت کننده

تعداد 21 کشورخارجی دراولین دوره برگزاری جشنواره شرکت کردند.

 

برگزارکنندگان

احمدعلی مهرپور: رئیس دفتر کل سمعی وبصری و دبیر جشنواره

 

فیلم ها

تعداد 21 فیلم خارجی از 21 کشور جهان و تعدای فیلم ایرانی به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

 

گزارش کوتاه جشنواره

اولین دوره جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده با شرکت 21 کشور جهان ، با دریافت 21 فیلم خارجی و تعدادی فیلم ایرانی ، در یکی از مدارس تهران‌‌، با هدف ارتقای سطح علمی و عمومی معلمان آغاز به کارکرد.

مخاطبان اصلی دوره اول ، روسای مدارس ( ابتدایی ومتوسطه ) ، روسای مناطق آموزش وپرورش ، معلمین ، کارمندان عالی رتبه سازمان ها و وزارت خانه های دیگر و مقامات کشوری و لشگری بودند.