سومین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده ( 1344)

کشورهای شرکت کننده

تعداد 42 کشور خارجی در سومین دوره برگزاری جشنواره شرکت کردند.

 

برگزارکنندگان

احمدعلی مهرپور: رئیس دفتر کل سمعی و بصری و دبیر جشنواره

 

فیلم ها

تعداد 21 فیلم خارجی از 21 کشور جهان و تعدادی فیلم ایرانی به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

 

گزارش کوتاه جشنواره

سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده با شرکت 24 کشور جهان ، با دریافت تعدادی فیلم خارجی وتعدادی فیلم ایرانی ، دریکی از مدارس تهران‌‌، با هدف ارتقای سطح علمی و عمومی معلمان و ارشاد نسل جوان آغازبه کارکرد.

مخاطبان اصلی دوره سوم ، روسای مدارس ( ابتدایی ومتوسطه ) ، روسای مناطق آموزش و پرورش ، معلمین ، کارمندان عالی

رتبه سازمان ها و وزارت خانه های دیگر و مقامات کشوری و لشگری بودند.