چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده (1345)

کشورهای شرکت کننده

تعداد 28 کشور خارجی در چهارمین دوره برگزاری جشنواره شرکت کردند.

 

برگزارکنندگان

احمدعلی مهرپور: رئیس دفتر کل سمعی و بصری و دبیر جشنواره

 

فیلم ها

تعداد 21 فیلم  خارجی از 28  کشور جهان و تعدادی فیلم ایرانی به منظور شرکت در جشنواره پذیرفته و داوری شد.

 

گزارش کوتاه جشنواره

 چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های آموزنده با شرکت 28 کشور جهان ، با دریافت تعدادی فیلم خارجی و تعدادی فیلم ایرانی ، در یکی از مدارس تهران‌ ‌، با هدف ارتقای سطح علمی و عمومی معلمان و ارشاد نسل جوان آغاز به کارکرد.

مخاطبان اصلی دوره چهارم ، روسای مدارس ( ابتدایی و متوسطه ) ، روسای مناطق آموزش و پرورش ، معلمین ، کارمندان عالی رتبه سازمان ها و وزارت خانه های دیگر و مقامات کشوری و لشگری بودند.