نهمین جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ( 1351)

کشورهای شرکت کننده

آلمان ، آمریکا ، شوروی ، استرالیا ، اتریش ، انگلستان ، ایتالیا ، بلژیک ، بلغارستان ، پاکستان ، چکسلواکی ،رومانی ، تایلند، ، ترکیه ، ، لهستان ، یوگسلاوی ، ژاپن ، سازمان ملل متحد، سوئد ، عربستان ، دانمارک ، فرانسه ، کانادا ، هلند و هندوستان .

 

گزارش کوتاه جشنواره

در دوره نهم جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی ، تعداد 105 فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره به سه گروه علمی ، تربیتی و جهان شناسی تقسیم شد و بعد از پایان جشنواره در تهران ، جشنواره در شهرهای رضاییه ، تبریز ، مشهد ، اصفهان ، شیراز و اهواز برگزار شد.

در این دوره خلاصه فیلم های غیر فارسی ، ترجمه شده و برای استفاده بیش تر معلمان در دسترس آنها قرار گرفت .

 

برگزیدگان جشنواره

 

 گروه علمی

تندیس زرین به فیلم : آیا حیوانات فکر می کنند / از شوروی.35م م.

تندیس نقره به فیلم : آنزیم ها  / از آلمان ، 16 م  م .

تندیس برنز به فیلم : صحرا دراعماق دریا / از آمریکا، 16 م  م .

دیپلم افتخار به فیلم : بینایی در حیوانات / از شوروی ، 35 م م.

دیپلم افتخار به فیلم : دگردیسی یومیست ها  / از فرانسه ،16 م م.

دیپلم افتخار به فیلم : خفاش ها   / از بلغارستان، 35 م م.

 

گروه تربیتی

تندیس زرین به فیلم : چراغ قرمز است ، توجه کنید  / از بلغارستان، 35 م م .

تندیس نقره به فیلم : عدد شگفت انگیز/ از آمریکا، 16 م  م .

تندیس برنز به فیلم : گناهکار کیست / از چکسلواکی، 35م  م .

دیپلم افتخار به فیلم : کودکان و فن شنا /  از اتریش 16 م م .

دیپلم افتخار به فیلم : موسیقی دان و سازهایشان  / از فرانسه 16 م م .

دیپلم افتخار به فیلم : حاکم نهایی  / از هند 35 م م .

 

گروه جغرافیا

تندیس زرین به فیلم : موهنجه دارو  /  از پاکستان، 35 م م .

تندیس نقره به فیلم : بهوتان/ از هند، 35م  م .

تندیس برنز به فیلم : انسان در صحرا/ از استرالیا، 16م  م .

دیپلم افتخار به فیلم : دروازه غولان  /از هلند، 35 م م .

دیپلم افتخار به فیلم : کوه ها ی شرقی کارپارت/ از رومانی،35 م م .

دیپلم افتخار به فیلم : مروارید سیاه  /از ایران، 16 م م .

 

جوایز فیلم نامه

تندیس زرین به فیلم : تولد یک جوجه   / از بلژیک، 16 م م .

تندیس نقره به فیلم :معجزه شاه پروانه/ از آمریکا، 16م  م .

تندیس برنز به فیلم : حس نزدیک/ ازN.H.Kژاپن، 16م  م .

دیپلم افتخار به فیلم : ساختمان ملکولی وپیوند هیدورژن / از انگلستان، 16 م م .

دیپلم افتخار به فیلم : قلب شما  / از لهستان،35 م م .

دیپلم افتخار به فیلم : آّب  / از رومانی،35 م م .
 

جایزه ویژه جشنواره تندیس زرین دلفان برای بهترین فیلم

فیلم : شاید بهاران به خانه برگردم /  از آمریکا ،16 م م ف.