قسمت اول

زمان: 
11دقیقه
كارشناسان: 
محمد حسن حسن پور
توضيحات: 
یادآوری ارزش مکانی و امتحان تفریق