قسمت هجدهم

زمان: 
11دقیقه
كارشناسان: 
محمد حسن حسن پور
توضيحات: 
ضرب عدد یک رقمی در دو رقمی با انتقال و بی انتقال – ضرب عدد یک رقمی در چند رقمی