قسمت اول

زمان: 
11.3دقیقه
كارشناسان: 
محمد حسن حسن پور
توضيحات: 
یادآوری ( عدد نویسی ، ارزش مکانی ، مقایسه ی اعداد ، جمع و تفریق