قسمت ششم

زمان: 
13دقیقه
كارشناسان: 
محمد حسن حسن پور
توضيحات: 
رسم خطوط عمود بر یک خط – رسم خطوط عمود بر هم – فاصله ی نقطه از خط