دینامیک

زمان: 
40دقیقه
كارشناسان: 
علیرضا امامیان – فرشته اسکندری نژاد
توضيحات: 
دینامیک ( دینامیک و علت حرکت اجسام متحرک – علت توقف یک جسم متحرک – علت ثابت ماندن یک جسم چه چیزی می تواند باشد )