فیلم تصادفی

1387
تهیه ی زغال
39
دانش آموزان ابتدایی   دانش آموزان راهنمایی   
مستند   
کانون فرهنگی تربیتی شهدای بسیج شهرستان استهبان
ایران
6,076