فیلم تصادفی

1384
انتقام گیری کودکانه
36
دانش آموزان راهنمایی   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
داستانی   تربیتی   
مجید اسماعیلی
پرویز شیخ طادی
ایران
4,426