فیلم تصادفی

1379
مدرسه
دانش آموزان ابتدایی   دانش آموزان راهنمایی   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   
نورالدین عبداله پور
نورالدین عبداله پور
ایران
2,760