فیلم تصادفی

1375
فرایند تولید مواد صنعتی
هنرآموزان   هنرجویان   عموم   
دفتر تکنولوژی آموزشی ( تامین رسانه های آموزشی ) به سفارش : معاونت آموزش متوسطه
محمود نیک نژاد
16,523