فیلم های جشنواره 38

آقکند علامت سوال
آینده مرد تنها پرنده ای در قفس است
استشهادی برای خدا
مرگان
تینار (تنها) معلم فداکار
جعبه ی موسیقی
مم مم شو
جور دیگر ببینید نقاب
جور دیگر دیدن
نور مقدس
خاک سرد
نی نای
داستان ناتمام فصل آخر هشدار ! ( آلودگی آب )
در خانه ی ما هکر های فضا
در سایه چرا دمکراسی ؟ ( لطفا با من رای بدهید )
روزی در بازار کتونی سفید
شکیبا (شدونا) کرچال