ریاضی راهنمایی

ریاضی سال سوم راهنمایی

زمان كل فيلم: 
284دقیقه
سال تولید: 
1377
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی کارآمد

ریاضی سال دوم راهنمایی

زمان كل فيلم: 
248دقیقه
سال تولید: 
1377
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی کارآمد

ریاضی سال اول راهنمایی

زمان كل فيلم: 
248دقیقه
سال تولید: 
1377
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی کارآمد

آموزش معلمان ریاضی دوره ی راهنمایی

زمان كل فيلم: 
98دقیقه
سال تولید: 
1382
تهيه كننده: 
دفتر تکنولوژی آموزشی ( تامین رسانه های آموزشی )
Syndicate content