فرایند تولید مواد غذایی

فرایند تولید ماکارونی

زمان كل فيلم: 
30.3دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
---

فرایند تولید کنسرو ماهی تن

زمان كل فيلم: 
30.3دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
---

فرایند تولید کاغذ از نیشکر

زمان كل فيلم: 
26.15دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
---

تولید فراورده های مرتعی

زمان كل فيلم: 
26.3دقیقه
سال تولید: 
1374
تهيه كننده: 
---

گوشت گوسفند و بسته بندی آن

زمان كل فيلم: 
30.4دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
---

فرایند تولید پنیر سنتی و صنعتی

زمان كل فيلم: 
29.3دقیقه
سال تولید: 
1374
تهيه كننده: 
---
Syndicate content