فرایند تولید مواد صنعتی

فرایند تولید آهک

زمان كل فيلم: 
14دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
---

فرایند تولید باز

زمان كل فيلم: 
15.15دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
---

تولید گلیسیرین

زمان كل فيلم: 
44.4دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
دفتر تکنولوژی آموزشی ( تامین رسانه های آموزشی ) به سفارش : معاونت آموزش متوسطه
Syndicate content