ریاضی ابتدایی

کتاب ریاضی اول ابتدایی(روش تدریس)

زمان كل فيلم: 
157دقیقه
سال تولید: 
1379
تهيه كننده: 
محمد صادق پور - دفتر تکنولوژی آموزشی ( تامین رسانه های آموزشی )

ریاضی پنجم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
204دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد

ریاضی چهارم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
245دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد

ریاضی سوم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
174دقیقه
سال تولید: 
1375
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد

ریاضی دوم ابتدایی

زمان كل فيلم: 
179دقیقه
سال تولید: 
1373
تهيه كننده: 
شرکت سینمایی فرهنگی کارآمد

ریاضی اول ابتدایی

زمان كل فيلم: 
236دقیقه
سال تولید: 
1373
تهيه كننده: 
---

ساخت وسایل کمک آموزشی ریاضی ابتدایی

زمان كل فيلم: 
928.3دقیقه
سال تولید: 
1383
تهيه كننده: 
محمد حسن حسن پور
Syndicate content