قسمت دوم

زمان: 
21دقیقه
كارشناسان: 
محمد حسن حسن پور
توضيحات: 
- مجموعه ی مقسوم علیه های یک عدد - مقسوم علیه مشترک - بزرگترین مقسوم علیه مشترک