قسمت سوم

زمان: 
11دقیقه
كارشناسان: 
محمد حسن حسن پور
توضيحات: 
مجموعه مضرب های یک عدد -مجموعه مضرب های مشترک دو عدد - ک . م . م