فیلم تصادفی

1386
در مدح مولانا
38
کارشناسان   دانشجویان   خانواده ها   عموم   
نماهنگ   
دفتر تامین رسانه های آموزشی – ستاد بزرگداشت مولانا
وحید گلستان
ایران
3,726