فیلم تصادفی

1384
گنبد سلطانیه ی زنجان
دانشجویان   دانش آموزان متوسطه   خانواده ها   
مستند   داستانی   
حسن دهقان
حسن دهقان
ایران
2,746